آذر شهاب تبریز

رعایت کامل نظم و مقررات و در نظر گرفتن سلسله مراتب سازمانی و اجتناب از آلاینده سازها

تعهد در انجام وظایف و مسئولیت پذیری لازم با قبول شرایط و ضوابط شرکت در فرآیند خدمت

تلاش وافر در نوآوری خلاقیت وتحول در حیطه مسئولیت جهت ارتقای شرکت

پایبندی به باورهای اسلامی آموزه های دینی ارزشهای ملی و رعایت اصول اخلاقی

چرا آذرشهاب

آذرشهاب...

سریع وقدرتمند همانند شهاب در تولیدات فرآورده های نسوز…