2222 5129 041

about

بیانیه ارزشهای شرکت آذرشهاب Value Statement

– حرفه ای رفتار می کنیم.
– از ارزشهای اخلاقی حفاظت می کنیم وعمگرا هستیم.
– در کیفیت به جزئیات توجه می کنیم.
– سیستمی فکر و عمل می کنیم.
– مهمترین ارزش مشترک ما آذرشهاب و موفقیت آنست.
– با هم دلی و درک متقابل همکاری و کارگروهی می کنیم.