51292222 (41) 98+
واحد فروش

فولاد

Tundish

Description

Grade

Azarshahab

Azarshahab

AR-BLOCK 65AD

Azarshahab

AR-BLOCK A97

Azarshahab

ARCAST A80ULCC-SFC

Iron03