51292222 (41) 98+
واحد فروش

about

ماموریتهای رهبری استراتژیک شرکت آذرشهاب

– خلق چشم انداز و آرمان مشترک برای شرکت و نیروی انسانی 

– فرصت یابی استراتژیک در صنعت و بازار و تحریک سازمان در این مسیر

– خلق تفکر سیستمی و همگرایی گروهی

–  تفویض اختیار و سهیم کردن دیگران در قدرت و توسعه دامنه مسئولیتها

– مشارکت پذیری حداکثری

–  زمینه سازی برای توانمندسازی، افزایش اراده و انگیزه ، و توسعه دانایی افراد

– تمرکزبرتوسعه افراد بجای تمرکز برکار

– راهبری و هدایت جریان عملیات و فرایندهای زیرسیستمها در مسیر چشم انداز و استراتژیهای شرکت

–  ایجاد انگیزه و نشاط کار و فعالیت و دور کردن ترس و نگرانی و ایجاد اعتماد بین افراد