51292222 (41) 98+
واحد فروش

جلسه ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

جلسه ممیزی مراقبتی نوبت اول سیستم مدیریت یکپارچه شرکت آذر شهاب تبریز با حضور سرممیز محترم ایزو و نماینده شرکت BRSM جناب آقای مهندس علی هداوند در محل کارخانه شرکت فرآورده های نسوز آذر شهاب تبریز در مورخه 1401/06/24 تشکیل گردیده و پس از برگذاری جلسه افتتاحیه ممیزی و انجام سایت ویزیت، بررسی انطباق فرایندهای سازمانی و همچنین مستندات و سوابق ذیربط درراستای الزامات استانداردهای ISO9001:2015، ISO14001:2015، ISO45001:2018 انجام پذیرفت. مدیر تضمین کیفیت و نماینده مدیریت در امور سیستم مدیریت کیفیت، آقای مهندس امین حقی ها ضمن همراهی با سرممیز محترم به همراه مسئولین فرایندها، ضمن ارائه توضیحات لازم و ارائه مستندات مربوطه انطباق فرایندهای سازمانی و مدارک مربوطه را با الزامات استانداردهای فوق الذکر به اطلاع سرممیز محترم رسانده و شرکت با افتخار موفق به اخذ تأییدیه لازم گردید. در جلسه اختتامیه ممیزی نیز پروژه های بهبود قابل اجرا، مطرح و در این خصوص تصمیم گیری گردید.