51292222 (41) 98+
واحد فروش

Empoly

مشخصات فردی
______________

وضعیت مالی
______________

وضعیت تحصیلی و مهارتها
_________________________

سوابق شغلی
____________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سایر
_____
مشخصات دو نفر از افرادی که شما را می‌شناسند ذکر نمایید (غیر از فامیل)

وضعیت مهارتهای شغلی
_______________________
مشخصات 2 نفر که در مواقع اضطراری می‌توان با آنها تماس گرفت
تذکرات:
1- حفظ مقررات و کلیه دستورالعمل انضباطی منابع انسانی الزامی بوده و سرویس نیز جزو محیط شرکت محسوب می‌گردد، لذا از هر گونه شوخی جدا حودداری نمایید.
2- غیبت غیرموجه در مدت آزمایشی، موجب فسخ قرارداد کار خواهد شد.
3- ساعات کاری شرکت براساس ماده 51 قانون کار خواهد بود و سایر موارد طبق قانون کار و مصوبات شرکت خواهد بود.
4- تکمیل این فرم هیچگونه تعهد استخدامی برای شرکت فراورده‌های نسوز آذرشهاب تبریز ایجاد نمی‌کند.